VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Ban Điều Hành - Board of Administration

President Rev. Dr. Trần Đào

Vice President (Academic) Rev. Dr. Ngô Việt Tân

Vice President (North America) Rev.Dr. Phan Hòa Hiệp

Administration (North America) Rev. Võ Ngọc Tùng (Timothy)

Administration (Viet Nam) Mr. Phan Bửu Thuyên