VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Những Giá trị Cốt Lõi - Core Values

Giáo Lý (Doctrines) – The Baptist Faith and Message which was adopted by the Vietnamese National Baptist Fellowship is the basic doctrine of Vietnamese Baptist Theological School.

Các Giá Trị Căn Bản (Core Values) – Mọi nền tảng giá trị và huấn luyện của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam được đặt trên nền tảng Kinh Thánh, Lời Hằng Sống và Vô Ngộ của Đức Chúa Trời.
All basic values and instructions of Vietnamese Baptist Theological School are based on the Holy Bible, The living and infallible Word of God.

Thế Giới Quan (Worldview) – Nhân viên Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam tin tưởng, thừa nhận và nhờ sức Chúa sống theo cũng như quảng bá thế giới quan Thánh Kinh trong mọi phạm vi của đời sống.
All officials of Vietnamese Baptist Theological School believe in, submit to, and by the power of God to live as well as to teach others the Biblical worldview of life.

Sứ Mệnh (Our Mission) – Sứ mệnh của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam không phải chỉ thuần túy cung cấp một nền giáo dục thần học nhưng là để thay đổi và chuyển đưa người Việt cũng như nhân loại nói chung vào Nước Đức Chúa Trời qua nếp sống đạo tình thương và hoàn thành Sứ Mệnh Vĩ Đại của Chúa Cứu Thế.
The Mission of Vietnamese Baptist Theological School is not only to offer a theological education but also to change and bring Vietnamese and people in general into the kingdom of God through Christian love and by completing the Great Commission of our Lord Jesus Christ.

Thành Lập- Phát Triển Hội Thánh (Church Planting and Development)
Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam triệt để hợp tác với hội thánh địa phương cũng như giáo hội Báp-Tít Nam Phương để nghiên cứu, tìm kiếm những đường lối mở mang và phát triển hội thánh Chúa trong bối cảnh văn hóa Á Châu.
Vietnamese Baptist Theological School cooperates with local churches and Southern Baptist Convention in the efforts of studying, learning and discovering the best way to plant and develop churches in the context of Asian culture.

Lãnh Đạo Tôi Tớ (Servant Leadership) – Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam tin tưởng, vâng phục, học theo gương lãnh đạo tôi tớ của Chúa Giê-su và cố gắng sống, thực hành tinh thần lãnh đạo này.
Vietnamese Baptist Theological School believe in, submit to, learn from the servant leadership of Jesus Christ and we try to live as well as to practice this leadership style in our ministries.