VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Chương Trình Đào Tạo - Programs

Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam đào tạo và cấp phát văn bằng cho các chương trìnhsau đây
Vietnamese Baptist Theological School offers the following programs: :

Diploma of Ministry : Cao Đẳng Mục Vụ (62 giờ học)
Bachelor of Ministry : Cử Nhân Mục Vụ (126 giờ học)
Master of Ministry : Cao Học Mục Vụ (63 giờ học)
Master of Divinity : Cao Học Thần Đạo (90 giờ học)

Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam đào tạo các chương trình này tại Bắc Mỹ - Việt Nam - Quốc Tế

VBTS offers these programs in North America- International – Viet Nam

Hình thức học: Học trực tuyến tập trung: (Zoom) tại Bắc Mỹ – Quốc Tế


Cuối tuần: Thứ Bảy 1:00 – 5:00 PM (Giờ Dallas)
Trong tuần: Tùy theo khóa biểu của mỗi lớp học

Quy Chế Học Vấn Và Bằng Cấp

Mỗi môn học : 3 Tín chỉ

1/Tiêu chuẩn để học chương trình Cao Đẳng Mục Vụ:

Sinh viên từ 18 tuổi trở lên, đã tin Chúa 3 năm và được mục sư hội thánh chứng nhận.

2/ Tiêu chuẩn để học Cử Nhân:

Tín hữu phải tốt nghiệp trung học phổ thông (lớp 12)

3/ Tiêu chuẩn để học Thạc Sĩ:

Sinh viên phải có cử nhân ở một trường được công nhận.

Program (Chương Trình): (Diploma Of Ministry - Cao Đẳng Mục Vụ)

(Two-Year Program Degree)

DMGE 2180 Religions in Viet Nam

DMCH 2170 Church History I

DMCH 2171 Church History II

DMGE 2181 Basic Computer

DMGE 2182 Computer Operation

DMCA 2190 Church Administration

DMMIN 2142 Christian Home

DMBI 2111 Synoptic Gospels

DMBI 2115 Pauline Epistles

DMBI 2116 Pastoral Epistles

DMBI 2105 The Pentateuch

DMBI 2106 The Historical Books (OT)

DMBI 2107 The Prophets

DMTH 2135 Systematic Theology I

DMTH 2136 Systematic Theology II

DMGE 2183 Basic English I

DMGE 2184 Basic English II

Electives: 15 Credits

Tổng cộng: 21 môn 63 Tín chỉ (Credits)

Program (Chương Trình): (Bachelor Of Ministry - Cử Nhân Mục Vụ)

(Four-Year Program Degree)

First Year

BMBI 4101 – New Testament Intro I

BMBI 4102 – New Testament Intro II

BMBI 4103 – Old Testament Intro I

BMBI 4104 – Old Testament Intro II

BMCE 4163 – Spiritual Formation

BMBI 4115– Epistles of Paul

BMBI 4111 – New Testament: Gospels

BMGE 4183 – English I

BMGE 4184 – English II

BMGE 4181 – Intro to Computer Information

BMGE 4182 – Computer Application

BMCH 4170 – History of Christianity

BMEV 4176 - Friendship Evangelism

Second Year

BMTH 4135 – Systematic Theology I

BMTH 4136 – Systematic Theology II

BMBI 4112 – Gospel of John

BMCA 4190 – Church Administration

BMBI 4105 – Pentateuch

BMBI 4107 – Major Prophets

BMTH 4133 – The Works & Gifts of the Holy Spirit

BMMIN 4140 – Discipleship

BMTH 4137 – Christian Ethics

Third Year

BMBI 4114 – Romans Epistle

BMMIN 4151 – Pastoral Counseling

BMBI 4116 – Pastoral Epistles

BMTH 4124 – Christology

BMBI 4108 – Minor Prophets

BMBI 4106 – Historical Books

BMCH 4173 – History of Vietnamese Church

BMCH 4174 – Baptist Distinctives

BMPR 4196 – Preaching Basic

Fourth Year

BMBI 4129 – Biblical Hermeneutics

BMBI 4109 – The Book of Psalm

BMBI 4130 – Biblical Heritage and Customs

BMGE 4183 – Vietnamese Literature

BMCE 4161 – Dynamic Teaching

BMCE 4162 – Spiritual Maturity

BMCA 4191 – Pastoral Leadership

BMMIN 4145 – Bivovational Ministry

BMCA 4192 – Servant Leadership

BMMIN 4146 – Conflict Resolution in Ministry

BMPR 4197 – Preaching Practice

Nhiệm ý: (Track)

Sinh viên hoàn tất chương trình Cử Nhân Mục Vụ sẽ có khả năng hướng dẫn một nhóm nhỏ hay quản nhiệm một hội thánh.

Those who graduate from this program are trained to lead a small group or to pastor a house church.

Tổng Cộng: 42 môn 126 Tín chỉ (Credits)

Program (Chương Trình): Master Of Ministry (Cao Học Mục Vụ)

First Year

MMTH 5123 – Old Testament Intro I

MMTH 5121 - New Testament Intro I

MMTH 5119 – Systematic Theology I

MMCH 5174 – Baptist Distinctive

MMCH 5170 – History of Christianity I

MMMIN 5147 – Christian Home

MMCE 5164 – Christian Education in the Church

MMTH 5137 – Christian Ethics

MMTH 5126 – Life of Christ

MMMIN 5140 – Disciple Making in the Church

Second Year

MMTH 5124 – Old Testament Intro II

MMTH 5122 - New Testament Intro II

MMTH 5120 – Systematic Theology II

MMBI 5129 – Biblical Hermeneutics

MMCH 5171 – History of Christianity II

MMCH 5172 – History of Vietnamese Christianity

MMEV 5177 – Personal Evangelism as a Lifestyle

MMEV 5178 - The Holy Spirit’s Works & Gifts

MMMIN 5150 – Pastoral Ministries

MMMIN 5152 – How to Start & Lead a Small Group

MMCA 5193 – Spiritual Leadership

Số môn học và tín chỉ để tốt nghiệp Cao Học Mục Vụ

Tổng cộng 21 môn 63 Tín chỉ (63 Credits)

*Số tín chỉ này (63) bao gồm 12 môn tiên quyết (prerequisites) hệ Cử Nhân: Thần Học hệ Thống I,II, Tân Ước Yếu Lược I,II, Cựu Ước Yếu Lược I,II, Cơ Đốc Giáo Dục người lớn, thanh niên, nhi đồng, Cá Nhân Chứng Đạo, Hy Lạp Căn Bản I, II.

Program (Chương Trình): Master Of Divinity (Cao Học Thần Đạo)

Those who have completed Master of Ministry may enter Master of Divinity and take additional 60 credits to complete the Master of Divinity program.

First Year

MDTH 6123 – Old Testament 5 books (Pentateuch)

MDTH 6121 - New Testament Gospels

MDCH 6174 – Baptist Distinctives

MDCH 6170 – History of Christianity I

MDCE 6165 – Christian Home

MDCE 6164 – Christian Education in the Church

MDCE 6162 – Spiritual Formation

Second Year

MDTH 6124 – Old Testament Historical Books

MDTH 6122 - New Testament Pauline Epistles

MDBI 6129 – Biblical Hermeneutics

MDTH 6119 – Systematic Theology I

MDCH 6172 – History of Christianity II

MDMIN 615 0– Pastoral and other Epistles 

MDMIN 6152 – Old Testament Major Prophets

MDBL 6164 – New Testament Greek I

MDCA 6193 – Spiritual Servant Leadership

Third Year

MDTH 6120 – Systematic Theology II

MDCH 6172 – History of Vietnamese Christianity

MDEV 6178 - Introduction to Mission

MDEV 6177 – Personal Evangelism as a Lifestyle

MDMIN 6152 – Old Testament Minor Prophets

MDMIN 6153 How to Start & Lead a Small Group

MDMIN 6140 – Disciple Making in the Church

MDBL 6164 – New Testament Greek II

MDBL 6165 - Old Testament Hebrew

MDCA 6193 – Spiritual Leadership

MDMIN 6154 – Thesis or Project

Track Concentration & Electives (Nhiệm ý)

Students may take 10 courses (30 Credit Hours) from Track Concentration & Electives for one’s Track Concentration.

Số môn học và tín chỉ để tốt nghiệp Cao Học Thần Học

Tổng cộng: 30 môn học + Luận án – Dự án 96 Credits

*Số tín chỉ này (96) bao gồm 12 môn tiên quyết (prerequisites) hệ Cử Nhân(2 tín chi): Thần Học hệ Thống I,II, Tân Ước Yếu Lược I,II, Cựu Ước Yếu Lược I,II, Cơ Đốc Giáo Dục người lớn, thanh niên, nhi đồng, Cá Nhân Chứng Đạo, Hy Lạp Căn Bản I, Hy Lạp Căn Bản II.