VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Liên Hệ - Contacts

Viện Trưởng : MS Trần Đào 469-387-9870 email: msdaotran@aol.com
Viện Phó (Academic ) MS Ngô Việt Tân 403-922-2209 email: ngoviettan@hotmail.com
Viện Phó (North America) MS Phan Hòa Hiệp email: Phan.joseph@gmail.com
Hành Chánh & Thủ Quỹ : MS Võ Ngọc Tùng 972-693-0230 email: ngoctung4him@gmail.com

Mọi thông tin về hành chánh xin liên hệ:
MS Võ Ngọc Tùng 972-693-0230 email: vbtsmobile@gmail.com